ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಷ್ಟಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಉಜಿರೆ,ವೇಣೂರು,ಉರ್ವಾಲು,ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦” ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ”

Facebook Comments