ಸೂರ್ಯೊದಯ 7.01

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.22

ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ಪಂಚಮಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭುಚ್ಚನ್ ಕರ್ಕಿ

11.30 ರಿಂದ 12.30 ಸಭೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

12.30 ರಿಂದ 12.50 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಬುಚ್ಚನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ

 12.55 ರಿಂದ 1.20 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ದೈವಜ್ನ ಮಠ ಕರ್ಕಿ.

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ-ಹವ್ಯಕ ಭವನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

4.50 ರಿಂದ 6.00 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಭೆ  (ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಶ್ರಯ ದಲ್ಲಿ

ಭಾರತಮಾತಾ ಪೂಜನ್)

Facebook Comments