ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೧೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ[ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ]
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಜಡ್ಡು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ನಿವೇದನೆ, ಭೇಟಿ, ಮೀಟಿಂಗುಗಳು

Facebook Comments Box