ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೦
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಭಾರತ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಚನೈ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೨-೧೫ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೪-೦೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ ಮೀಟಿಂಗ್

Facebook Comments