ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೧೮
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ [ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ]
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರದ ಭಟ್ಟ, ಹಾಸ್ಯಗಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೧-೧೫ ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಿವೇದನೆ ಸಮಯ

Facebook Comments Box