ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೧೮
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತೃತೀಯ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೆರೆಕೈ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪಾದಪೂಜಾಸೇವೆ – ಮನೋಹರ ರಾವ್ ಮೈಸೂರು
೧೨-೧೫ ರಿದ ೧-೧೫ ಯಾಗದಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಮೀಟಿಂಗ್,ಭೇಟಿ,ನಿವೇದನೆ

Facebook Comments Box