ಸೂರ್ಯೋದಯ: ೬-೪೨

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ೫-೫೮

ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ     ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ೦೯-೦೦ ರಿಂದ ೧೦-೦೦ರವರೆಗೆ    ಶ್ರಿಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ

೧೨-೧೫ ರಿಂದ ಪೀಠಕ್ಕೆ.  ತೀರ್ಥ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊಟೇ ಮಾವುಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರಿಂದ
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಪ್ರವಚನ ವಿಷಯ- ವಾಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣ

ಸಾಯಂಕಾಲ ೭-೦೦ ರಿಂದ 0೭-೪೫ ಶ್ರಿಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ

Facebook Comments Box