ದಿನಾಂಕ:೧೧.೧೦.೨೦೧೦
ಸೂರ್ಯೋದಯ:೦೬.೨೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೦೬.೧೧
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ:ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಗಳು, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ. ನಿವೇದನೆ
ರಾತ್ರೆ ೦೮.೧೫ ರಿಂದ ಪ್ರವಚನ
ಭೇಟಿ -ಗಿರಿನಗರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ
ಮೀಟಿಂಗ್:ಮೂಲ ಮಠ ಪುನರುತ್ತಾನ ಸಮಿತಿ ಅಶೋಕೆ ಗೋಕರ್ಣ ೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦
Facebook Comments Box