ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ದೋಷಿಗಳಲಿ..
ತಪ್ಪನೆಸಗದಿರುವವನೆ ನೀನ್?

ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ದೋಷಿಗಳಲಿ..

source: Sri’s collection

Facebook Comments