2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 – ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಗೋ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ – 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009
Click here to enlarge photo

Facebook Comments