ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ  ಸಭೆ

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಬಂಡಿ

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಬಸವನೊಂದಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಗಳು

Facebook Comments Box