ಸೂರ್ಯೋದಯ:೦೬.೪೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೦೫.೫೭
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ಭಾಗವತನಾಂ  ಏಕಾದಶಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ  ೧೨.೦೦  ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಾಯಂ ಪೂಜೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ  ೦೭.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ

ಜೋಧಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮೊಕ್ಕಾಂ- ಪನ್ನಲಾಲ್ ಗೊಶಾಲಾ ಜೋಧಪುರ್
Facebook Comments