||ಹರೇ ರಾಮ||

ಶಾ.ಶ ೧೯೩೨ ವಿರೋಧಿನಾಮಸಂವತ್ಸರ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ಹೇಮಂತ ಋತು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ .

ಬುಧವಾರ . ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ . ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ    ಶೂಲಿ ನಾಮಯೋಗ  .ನಾಗವಾನ್  ಕರಣ .


ದಿನಾಂಕ:- ೧೬ /೧೨/೨೦೦೯

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೦೦ಗಂಟೆಯಿಂದ ೧೧೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ.ಭಿಕ್ಷ

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೧೧-೩೦ ರಿಂದ 12 -೩೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಂಗ , ಪಾದಪೂಜೆಯ ಮಂಗಳಾರತಿ.

ರಾತ್ರಿ ೦೭.೦೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೦೮.೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ.

೦೯.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ  ವಿಶ್ರಾಂತಿ


||ವಂದೇ ಗೋಮಾತರಂ||

Facebook Comments Box