ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೪೯

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೦೨

ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ-ದ್ವಾದಶಿ

೧೧.೦೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ಭೇಟಿ (ಎಮ್.ಪಿ. ಕರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪಿ. ಹೆಗಡೆ)

೧೨-೦೦ ರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ತ ರಿಂದ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ

೨-೩೦ ರಿಂದ ಆಶಿರ್ವಚನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

೩-೩೦ ರಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ -ಶ್ರಿಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೌರ ಸನ್ಮಾನ

Facebook Comments