ದಿನಾಂಕ ೨೦-೧೨-೨೦೧೦
ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೫೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೦೩
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೧-೪೫ ಪಾದಪೊಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ
೧೧-೫೦ ರಿಂದ ೨-೩೦ ರ ವರೆಗೆ ದತ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಜಯಂತಿ
೪-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦  ರ ವರೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಸವ ಸಭೆ ದತ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ

Facebook Comments