||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳ್ಳೀಗ್ಗೆ.೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ  ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ .ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಕ್ಷಾ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೧.೪೦ ರಿ೦ದ  ೧೨.೦೦ ರ ವರೆಗೆ  ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆನುಗ್ರಹ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಣ  .Balosore{Orissa}
ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರಿ೦ದ ೦೬.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಸ೦ಜೆ೦೭.೩೦ ರಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೦೮.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ.
ರಾತ್ರಿ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ.
ವಸತಿ.Emami pepar mills gusest house.
Balasore
Pho.09437463703
ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರಯಣದ ದೂರ .358 ಕಿ ಮೀ.
Facebook Comments Box