||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳ್ಳೀಗ್ಗೆ.೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ  ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ .
ಮಧ್ಯಾನ.೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ  ೦೨.೨೦ ರ ವರೆಗೆ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆನುಗ್ರಹ.
ಮಧ್ಯಾನ.೦೪.೦೦ ರಿ೦ದ ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರ ವರೆಗೆ
Emami ಪರಿವಾರದ ಸಭೆ.
ಸ೦ಜೆ೦೭.೦೦ ರಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೦೭.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ.
ರಾತ್ರಿ೦೮.೩೦ರಿ೦ದ ೦೯.೩೦ರ ವರೆಗೆ ಪರಿವಾರದ ಸಭೆ.
ರಾತ್ರಿ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ.
ವಸತಿ.೧೧೮ Abisarika kalibari south
avenue Kolkatta
pho\09830024116 sushi goenka
Facebook Comments Box