||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳ್ಳೀಗ್ಗೆ.೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ  ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ .ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಕ್ಷಾ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ  ೦೨.೨೦ ರ ವರೆಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮ೦ಗಳರತಿ ಬಿಕ್ಷಾ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ
ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆನುಗ್ರಹ.
ಮಧ್ಯಾನ.೦೪.೦೦ ರಿ೦ದ ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರ ವರೆಗೆ
ಭಜನ್ ಸ೦ದ್ಯಾ ಸ೦ಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಸ೦ಜೆ೦೭.೦೦ ರಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೦೭.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ.
ರಾತ್ರಿ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ.
ವಸತಿ.೧೧೮ Abisarika kalibari south
avenue Kolkatta
pho\09830024116 sushi goenka
Facebook Comments Box