ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಶರ್ಮರು ರಚಿಸಿದ ರಾಮ ಭಜನೆ:
“ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮಾ”

Audio:


Innashtu Bekenna Hrudayakke Rama.mp3
by hareraama

Click here to download

 

 

 

 

Lyrics:

Facebook Comments Box