Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam – Shree Samsthana Gokarna
Shree Ramachandrapura Math

Post Haniya – 577418,
Hosanagara Taluk, Shimoga District,
Karnataka, India
Telefax : 08185 256050

Administrative Office
‘Shree Ramashrama’, #2A, J.P. Road,
Girinagar 1st Phase, Bangalore – 560085,
Karnataka, India
Telefax : 080 26724979

Facebook Comments Box