|| ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ||

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಮ್ |
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ||

ನಾರಾಯಣಸಮಾರಂಭಾಂ* ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಮ್ |
ಅಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ ||

ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಮದದ್ವೈತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರುಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು.
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತನಕ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ತನಕ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀಚತುರ್ಮುಖಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀಶಕ್ತಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀಪರಾಶರಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀಶುಕಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರವೇ ನಮಃ ||
 • ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದಗುರವೇ ನಮಃ ||
  1. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  2. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  3. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  4. ಶ್ರೀ ಚಿದ್ಭೋಧಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  5. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  6. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾಬೋಧಘನೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  7. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  8. ಶ್ರೀ ಚಿದ್ಘನೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  9. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  10. ಶ್ರೀ ಚಿದ್ಭೋಧಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  11. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  12. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  13. ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  14. ಶ್ರೀರಾಮಯೋಗೀಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  15. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  16. ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  17. ಶ್ರೀ ರಾಮಭದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  18. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  19. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧನೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  20. ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  21. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  22. ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  23. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  24. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  25. ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  26. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  27. ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  28. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  29. ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  30. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  31. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  32. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  33. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  34. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  35. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||
  36. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ವಂದೇ ಗುರೂಣಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಸಂದರ್ಶಿತ ಸ್ವಾತ್ಮ ಸುಖಾವ ಬೋಧೇ |
ಜನಸ್ಯಯೇ ಜಾಂಗಲಿಕಾಯ ಮಾನೇ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾಹಲ ಮೋಹ ಶಾಂತ್ಯೈಃ||

~*~*~

ಸೂ:
* : ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಂತರವಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಹರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಇರುವಲ್ಲಿ ’ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಭ್ಯಾಂ’ ಎಂದೂ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Facebook Comments Box