ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಪಾಠಶಾಲಾ
ಅಂಚೆ : ಕೆಕ್ಕಾರು, ದಾರಿ : ಕಡತೋಕ,
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೭ – ೨೮೫೧೮೫, ೨೮೫೦೦೧

Facebook Comments Box