ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ
ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ,ಅಂಚೆ : ಪೆರ್ಮುದೆ,
ದಾರಿ : ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ,
ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ –
ಮೊ : ೦೯೪೪೭೪೯೧೪೪೮

Facebook Comments