ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು..

ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ.. ||

Nagara Panchami-2016

Facebook Comments