ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲ ನಡುವೆ…
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಿಂಚೀತೆ ಬೆಳ್ಳಿರೇಖೆ…….

Facebook Comments