ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಶಂಕರರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ,
ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ

Facebook Comments