‘ನಾವು – ನೀವು’ ಕಲೆಯೋಣ

‘ಸಂವಾದ’ದ ಮಾಧುರ್ಯ ಸವಿಯೋಣ
ಬನ್ನಿ ! ‘ಹರೇರಾಮ ಸಂವಾದ’ಕ್ಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ 04-06-2011, ಶನಿವಾರ, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.3೦ – 5 ದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ…

Facebook Comments