Author Sri Samsthana

ಅಮೃತಯತಿಗೆ ಅನುಭವದಕ್ಷರಮಾಲಿಕೆ

ಸಂನ್ಯಾಸದ ಸೊಬಗು ‘ಪೂಜ್ಯ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ಪೂಜನೀಯ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಶೂನ್ಯ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಸೊನ್ನೆಯಾಗಲಾರದವನು ಪೂಜ್ಯನಾಗಲಾರ. ಗಳಿಸಿದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದು, ಕಡೆಗೆ ಕಳೆಯಲಾರದುದೊಂದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೇ ‘ಸಂನ್ಯಾಸ’ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕಳೆಯುವಷ್ಟು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಸೊನ್ನೆ; ಏನು ಕಳೆದರೂ, ಎಷ್ಟು ಕಳೆದರೂ ಕಳೆಯದೇ ಉಳಿಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅದುವೇ; ಸಂನ್ಯಾಸವೂ ಹಾಗೆಯೇ!… Continue Reading →

Takshashila – the River Ganga which flowed from the feet of SriRama

  The Immortal Takshashila – 1 ~~~*~~~ Have you heard of the story of SriRama decimating a kingdom of outward enjoyment to establish a kingdom of inward accomplishment? “Any story of Rama has to be like this only and not… Continue Reading →

ರಾಮಚರಣದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದ ಗಂಗೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆ!

ಅಕ್ಷರತಕ್ಷಶಿಲೆ-೧ ~~~*~~~ ಭೋಗಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ? ರಾಮನ ಯಾವ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಹೇಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಿರೇ? ಅದು ನಿಜವೇ; ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿರದ, ಆದರೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಕಥೆ; ಅದುವೇ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದ ಪ್ರಸಂಗ! ~ Aksharatakshashile by Srismsthana… Continue Reading →

LIFE OF RAMA, A GREAT LESSON TO HUMANITY

|| मत्स्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणं, रक्षोवधायैव न केवलं विभो: ||   “Divinity descended on earth to demonstrate the lesson called life to the human race; not just to decimate the demons.” Srimad Bhagawata (about Ramavatara).   How would it be… Continue Reading →

ರಾಮನ ಜೀವನವೆಂದರದು ಮಾನವಜೀವನದ ಮಹಾಪಾಠ

|| ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತು ಇಹ ಮರ್ತ್ಯಶಿಕ್ಷಣಂ, ರಕ್ಷೋವಧಾಯೈವ ನ ಕೇವಲಂ ವಿಭೋಃ || “ಮಾಧವನು ಮಾನವನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗಿಳಿದು ಬಂದುದು ಮಾನವಕೋಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಲಿಸಲೆಂದು, ಕೇವಲ ರಾಕ್ಷಸಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.” -ಭಾಗವತ(ರಾಮಾವತಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ) ದೇವರು ಮಾನವನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬದುಕಿದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಮಾನವನೋರ್ವನು ಮಾನವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಬಾಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಷರದ ಒಂದು ಉತ್ತರ-… Continue Reading →

ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠ..

ಭಾವೀ ಭವ್ಯಭಾರತ ಭವನದ ಒಂದಿಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಬನ್ನಿ!
ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಮಹಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಬನ್ನಿ!
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಅನರ್ಘ್ಯ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಬನ್ನಿ! ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Summons to Sacrifice Swiftly Ushered the Whole Universe!

Like a thousand rays emanating from the Sun, thirty three crores of Gods and infinite number of beings have evolved from one Supreme God. Entire universe is his home, all beings are his babies. In a MahaYaga invitation is there… Continue Reading →

Master’s magical maneuvers; MahaYajna Materializes!

Where is the seer? Where is the spring? What sews a seer to the spring?   Where is the presence of spring in one’s life without the presence of the seer? Dust from feet of seers is the source of… Continue Reading →

Ashvamedha: Great Results or Great Ruins!?

Happiness multiplies when shared; comfort enhances with added blessings! Dasharatha shared with Vasishtha and other Gurus the happiness of Rushyashrnga’s consent to perform Ashvamedha; his happiness got a boost by the happiness of the masters! Blessing from Rushyashrunga became more… Continue Reading →

Even Treasure Touching The Toes Won’t Be Recognized Till Time Is Ripe…

One should wait for the right time for things to materialize; because things don’t happen till the opportune time arrives! It so happens many a time that things happen on their own without we actually doing anything about it; if… Continue Reading →

« Older posts

© 2022 HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff – Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑