ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಃ

ಮೊದಲನೆ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day1.mp3]

 

ಎರರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day2.mp3]

 

ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day3.mp3]

 

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day4.mp3]

 

ಐದನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day5.mp3]

 

ಆರನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day6.mp3]

 

ಏಳನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day7.mp3]

 

ಎಂಟನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day8.mp3]

 

ಒಂಬತ್ತನೇ  ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day9.mp3]

 

ಹತ್ತನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :
[audio:Ramakatha/Hosanagara_2012/Raamakatha_Hosanagara_12_Day10.mp3]

Facebook Comments