LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

Hold on to the Holy Feet

Author: ; Published On: ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6th, 2011;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

A nawab was leading a very happy life. He had everything-

money, power, health and peace of mind. One day when he

was walking in the garden, a beautiful girl appeared in front

of him. He was fascinated by her beauty and was surprised

when the girl offered herself in marriage. The nawab told

her:

“I will be happy to marry you, but I have to seek my Guru’s

permission. If he permits, I will accept you as my life partner.”

To the nawab’s disappointment, the Guru did not grant him

permission. But, the desire to marry the girl had taken deep

root in his heart. He kept pestering the Guru who finally

yielded on a condition. The holy man tied a talisman around

the nawab’s wrist and said:

“You should never untie this holy thread. It will protect you

at all times from misfortunes.”

The nawab agreed to do so and married the girl he loved. The

couple led a happy life and years passed by. The girl won the

heart of the nawab through her love and service.

One day the girl told the nawab:

“My dear lord, I have been your wife for several years and

have served you sincerely. Yet, you don’t trust me. If you

really love me, remove the holy thread which is around your

wrist”.

The nawab forgot his Guru’s words and untied the holy thread.

At once his beloved wife vanished and in her place a ferocious

fire spitting demon appeared. The fire burnt down the palace

and reduced the nawab to ashes.

Who is the nawab in this story?

He represents ordinary human beings like us. We get fascinated

by worldly life which at first is very attractive like the nawab’s

wife, but later reveals its true devilish nature. The nawab was

happy before he met the girl, similarly Jeeva, enjoys

Brahmananda, before it is trapped by the demon of illusion

and is subjected to the pains of disease and death.

Total surrender at the feet of the Guru who has conquered

illusion is the only protection from mâya. This is the only way

to bliss.

Shall we hold on to the holy feet of the Guru and be liberated

from illusion?

15 Responses to Hold on to the Holy Feet

 1. gayatri

  Hareraama..
  Kindly lead us to the Eternal BLISS.. Could You please explain how do ‘navagrahas’ effect the ‘jeeva’ in the womb before it is trapped by the illusion(birth) ?

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರವಚನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು..

  [Reply]

 2. seetharama bhat

  ಹರೇರಾಮ,

  ಗುರುಕ್ರಪೆ ಯೆ೦ಬ ದಾರ
  ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ
  ಆ ದಾರ ಹೋದರೆ
  ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಆಧಾರ?

  [Reply]

 3. Jayashree Neeramoole

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.

  ಪ್ರಾರಬ್ದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದು ಗುರುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ……

  [Reply]

 4. gopalakrishna pakalakunja

  ಹರೇ ರಾಮ.

  ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ” ಮಾಯಾವತಿ ” ಯ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

  [Reply]

 5. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ...

  before the girl entered his life he had everything and he even enjoyed having it. that ‘everything’ didn’t create any problem to him..
  but that girl did it.
  why so Guruji?
  how to differentiate between ‘maya / illusion which disturbs the mental peace’ and ‘life force which lead us to the God’?
  both look similar at first sight!!!!

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  Hare Rama,

  Very Good Question… Only lucky people will have a doubt like this with the grace of God….Only Guru/God/Rama can guide us in situation like this…. We are so lucky that we have a best Guru to guide in situation like this.

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ... Reply:

  i surrender…
  i got the answer for my question:):)
  very true story… very very true…

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  Hare Rama,

  Congrats!!!! Enjoy… The Ocean “Guru Kripa Saagar” is so vast… We all have to take bath everyday… everymoment….

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಶ್ವರನ ರೂಪವಾಗಿ ಬಳಿ ಸಾರಿದರೆ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ..
  ಅದು ಮಾಯೆಯ ಮುಖವಾಡವಾಗಿ ಬಳಿ ಸಾರಿದರೆ ದುಃಖ-ಅಶಾಂತಿ-ನಾಶ..

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ... Reply:

  ಶರಣು ಗುರುದೇವಾ…
  ಶರಣು..

  ಇನ್ನಾರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು…!!!
  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತೆ ನಿಮಗೆ..
  ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ದಾರಿತೋರಿ ಗುರುಗಳೇ…..
  ಅಂತರಾಳದ ಕೂಗಿದು…

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ನಿನ್ನಂತರಾಳದ ಕೂಗು ನಮ್ಮಂತರಾಳದ ‘ರಾಮ’ನಿಗೆ ಕೇಳದಿರದು..!

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ರಾಮ… ನಿನ್ನ ಕ್ರುಪಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡು….. ಎಂದೆಂದೂ ರಾಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲಾ…. ಮತ್ತಿನ್ನೆಂದೂ ಮಾಯಾಲೋಕವು ಸೆಳೆಯದಂತೆ…..

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ... Reply:

  ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಗುರುದೇವಾ…

  [Reply]

 6. Raghavendra Narayana

  ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖವನೆಳಸುವವನು ತನ್ನೊಳಗಡೆಗೆ |
  ತಿರುಗಿಸಲಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನು ನಿರ್ಮಲದಿ೦ ||
  ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮವೀಕ್ಷೆಯಲಿ |
  ಪರಸತ್ತ್ವಶಾ೦ತಿಯಲಿ – ಮ೦ಕುತಿಮ್ಮ ||
  .
  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin