ಗುರುಪದ – 19

ನಿಮ್ಮ ಬೇಸರ ಕಳೆಯಬೇಕೇ..?
ದುಃಖ ದೂರಾಗಬೇಕೇ..?
ಖುಷಿ – ಋಷಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ..!!?
ಜೀವನದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಪರಿಹಾರ..?
ಜೀವನದ ಜಡಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ..?

ಆಡಿಸಿ…ಆಡಿಸಿ… ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಸಿ..!!
ನಿಮ್ಮದೇಹದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಹೃದಯ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನಾಟಕವನ್ನು . . !

Pushpa- Vrushti

Facebook Comments