ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ

ಸಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಬೋಗಾದಿ  ಮೈಸೂರು

ಸಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಬೋಗಾದಿ ಮೈಸೂರು

Facebook Comments