ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೦೬.೨೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೦೫.೫೮
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ (ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ)
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ತಲೆಂಗಳ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦  — ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಭಿಕ್ಷಾಂಗ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,
೧೨.೦೦ ರಿಂದ — ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ ವಿತರಣೆ, ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಭೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಭೇಟಿಗಳು:
೧) ತಲೆಂಗಳ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್
೨) ಬರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
೦೩..೦೦ ರಿಂದ ೦೫.೩೦ ತೋಟ ವೀಕ್ಷಣೆ
Facebook Comments