ಸೂರ್ಯೋದಯ:೦೬.೨೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೦೬.೦೬
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಪ್ರಯಾಣ ೧೨.೩೦ ರಿಂದ ೦೩.೦೦  ಮೈಸೂರಿಗೆ
ಸಭೆ: ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಭೋಗಾದಿ,  ಮೈಸೂರು- ವಿಸ್ತೃತ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆ–೦೩.೩೦ ರಿಂದ ೦೫.೦೦
ಮುಕ್ಕಾಂ–ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಭೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು
Facebook Comments Box