ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೦೬.೩೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೦೫.೫೬
ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ಕೊಣಿಲ ಭೀಮ ಭಟ್
೧೧.೧೫ ರಿಂದ ೧೧.೩೦ ಡಾ|| ವಿಷ್ಣು ಕಣಿಯೂರು ಭೇಟಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೦೧.೩೦ ಸಭೆ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಕಬಕ ವಲಯ ಸಭೆ , ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಭೆ
ಭೇಟಿ:
೧)ಭಿಕ್ಷಾ ಕರ್ತರು
೨)ಅತ್ರಿಜಾಲು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್
೩)ಪಾವನ ಕೆ ಪಿ ಭಟ್
Facebook Comments Box