ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೦೬.೩೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೦೫.೫೬
ತಿಥಿ :ಪಂಚಮಿ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ಶೇಷಾದ್ರಿ ಭಟ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾದಪೂಜೆ:
೧)ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್
೨)ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಭಟ್
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೦೧.೩೦ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಭೇಟಿ:
೧)ಮನೆಯವರು
೦೪.೪೫ ರಿಂದ ೦೫.೧೫ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊಕ್ಕಾಮಿಗೆ
ಮೊಕ್ಕಾಂ: ಅಂಕರಕಣ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಜೊಷಿ, ಹೊರನಾಡು
Facebook Comments