ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಗರದ ಬ್ರಾಸಂ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ನಗರ ಸೀಮಾ ಸಭೆ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ,
ಸಂಜೆ ೬ ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ಸೀಮಾ ಸಭೆ.
ಸ್ಥಳ ಹವ್ಯಕ ಭವನ

ಮೊಕ್ಕಾಂ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ
ವಿನೋಬಾ ನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
mo. 9449823897

Facebook Comments