ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-45 ರಿಂದ 9-45 ಪ್ರಾತಃ ಪೂಜಾ,
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 11 ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೌ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 2.30 ಪೂಜಾ ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ 4.15 ರಾಮನಗರದ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೌ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ,
ಸಂಜೆ 7.30 ರಿಂದ 8.30 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೌ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ..

ಮೊಕ್ಕಾಂ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮೊ: 9449595215

Facebook Comments