ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮ ರಿಂದ ೧೧ ಪ್ರಾತಃ ಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾ, (ದಾವಣಗೆರೆ)

ಅಪರಾಹ್ನ ೨.೩೦ ರಿಂದ ೩.೩೦ ಸಾಯಂ ಪೂಜಾ (ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

ಅಪರಾಹ್ನ ೪ ರಿಂದ ೫ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂಜೆ ೭ ರಿಂದ ೯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

CAMP: K B Srinivas
#51,shanti nagar
2nd cross college road
Hospet

No. 9844273613
9880849229

Facebook Comments