||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳ್ಳೀಗ್ಗೆ.೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ  ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ .ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಕ್ಷಾ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೧.೪೫ ರಿ೦ದ  ೧೨.೦೦ ರ ವರೆಗೆ  ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆನುಗ್ರಹ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ ಸ೦ಜೆ೦೫.೪೫ ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಣ Berhampur{orissa} .
ಸ೦ಜೆ೦೫.೪೫ ರಿ೦ದ ೦೬.೦೦ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಸ೦ಜೆ೦೭.೩೦ ರಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೦೮.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ.
ರಾತ್ರಿ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ.
ವಸತಿ.naresh agarwal
ORISSA
pho.09437011996
ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರಯಣದ ದೂರ .೨೬೪  ಕಿ ಮೀ
Facebook Comments