ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೩
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತ್ರತಿಯ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ,ಬಿದರಕಾನ್ ,ಚಪ್ಪರಮನೆ, ಭಾನ್ಕುಳಿ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರಿರಾಮಕಥೆ

Facebook Comments