ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೫೩
ಸೂರ್ಯಸ್ತ ೬-೫೩
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚೌತಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಇಟಗಿ,ದೊಡ್ಡಮನೆ,ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ

Facebook Comments