ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೦
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ಶ್ರಿನಿಧಿ ಭಟ್ಟ ರಾಜಾಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಲಯ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೧-೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,
ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨-೩೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ “ಹರೇರಾಮ ಸಂವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಮಲಕ್ಕ ಹಾಡಿದ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Facebook Comments