ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೨
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಷಷ್ಠಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಸಾಗರ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಕ್ಯಾಸನೂರು,ಉಳವಿ,ಕೆಳದಿ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೧-೪೫ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ

Facebook Comments