ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೫೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೧೩
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚರ್ತುಥಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ಮಳಲಗದ್ದೆ
೧೧- ೩೦ ರಿಂದ ಫಲಸರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೩-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ರಾಮೋತ್ಸವ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್
೫-೦೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ  ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ.

Facebook Comments