ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೧
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಸಾಗರ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಗೊಳಗೋಡು,ಕೋಗೊಡು,ಮರಬಿಡಿ,ಇಕ್ಕೇರಿ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೧-೪೫ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ,
೩-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ ಮಿಟಿಂಗ್

Facebook Comments