ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೫೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೧೫
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಸಪ್ತಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಭಿಕ್ಷೆ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧-೩೦ – ವಲಯ ಸಭೆ,ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
ಪಾದಪೂಜೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ

 ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಮೋಂತಿಮಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ, ಸುರತ್ಕಲ್

Facebook Comments