||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳಗ್ಗೆ           ೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ  ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ,   ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಕ್ಷಾ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ       ೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ  ೦೨.೨೦ ರ ವರೆಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ, ಮ೦ಗಳಾರತಿ, ಭಿಕ್ಷಾ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ
ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅನುಗ್ರಹ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  ೦೪.೦೦ ರಿ೦ದ ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರ ವರೆಗೆ    ಭಜನ್ ಸ೦ಧ್ಯ್ಯಾ  ಸ೦ಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಸ೦ಜೆ       ೦೭.೦೦ ರಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೦೭.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ.
ವಸತಿ  ೧೧೮ Abisarika kalibari south
avenue Kolkatta
pho\09830024116 sushil goenka
Facebook Comments