ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೮
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಪೂರ್ಣಿಮ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಭಾರತ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಕೇರಳ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ

೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಆಶೀರ್ವಚನ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

Facebook Comments