ಸೂರ್ಯೋದಯ 7.00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.19
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ, ದೇಂತಡ್ಕ ವತಿಯಿಂದ
11.30 ರಿಂದ 12.00  ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
12.೦೦ ರಿಂದ 1.3೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಭೆ-ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ
ಮುಕ್ಕಾಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ:- ಶ್ರೀಧರ ಅಡಿಗ , ಕೊಲ್ಲೂರು

Facebook Comments